Akty prawne

 

ROK 2011


Dziennik Ustaw  Nr 294  z  30.12.2011 r.

poz. 1737

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2012 r.

     

Uwagi:

Par. 1 pkt 4 lit. a, lit. b w zakresie par. 11 ust. 2 pkt 30 lit. za i zb rozporządzenia, o którym mowa w par. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Dziennik Ustaw  Nr 244  z  15.11.2011 r.

poz. 1454

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2012 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 236  z  08.11.2011 r.

poz. 1401

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

09.12.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 227  z  24.10.2011 r.

poz. 1367

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

01.01.2012 r.

     

Uwagi:

art. 131 i art. 132 wchodzą w życie 25 grudnia 2011 r.


Dziennik Ustaw  Nr 222  z  18.10.2011 r.

poz. 1321

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

19.10.2012 r.

     

Uwagi:

art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r.; art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 61 ust. 15 i 16 wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2012 r.


Dziennik Ustaw  Nr 195  z  19.09.2011 r.

poz. 1160

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

19.09.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 188  z  12.09.2011 r.

poz. 1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

   

Tekst rozporządzenia znajduje się w strefie kodowanej w dziale Pojazdy klasy "S".

Do otwarcia pliku potrzebne jest hasło.

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

27.09.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 165  z  11.08.2011 r.

poz. 992

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, OBRONY NARODOWEJ, FINANSÓW

ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

pobierz:

 

 

PDF - 0,4 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. nr 222 z 18.10.2011 r.,

poz. 1321

Data wejścia w życie:

26.08.2011 r.

Data uchylenia:

20.10.2014 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 156  z  29.07.2011 r.

poz. 932

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

13.08.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 153  z  26.07.2011 r.

poz. 910

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny.

pobierz:

 

 

PDF - 0,2 MB

Status aktu prawnego:

nieobowiązujący

 Akty uchylające:

Dz.U. z 02.12.2016 r., Poz. 1948

Data wejścia w życie:

03.08.2011 r.

Data uchylenia:

01.03.2017 r.

 

Dziennik Ustaw  Nr 110  z  31.05.2011 r.

poz. 641

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   
         

Dziennik Ustaw  Nr 104  z  23.05.2011 r.

poz. 607

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

24.11.2011 r.

     

poz. 604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

24.11.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 102  z  18.05.2011 r.

poz. 585

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

02.06.2011 r.

     

Uwagi:

art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 18 maja 2011 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.; art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Dziennik Ustaw  Nr 47  z  04.03.2011 r.

poz. 242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pobierz:

 

 

PDF - 0,6 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

04.04.2011 r.

     

Dziennik Ustaw  Nr 36  z  18.02.2011 r.

poz. 183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.03.2011 r.

     

poz. 182

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

pobierz:

 

 

PDF - 0,1 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

21.03.2011 r.

     

Uwagi:

par. 1 pkt 2 lit. d tiret drugie w części dotyczącej dodawanej w par. 11 w ust. 2 w pkt 30 lit. y oraz pkt 5 wchodzą w życie z dniem 19 sierpnia 2011 r.


Dziennik Ustaw  Nr 30  z  10.02.2011 r.

poz. 151

USTAWA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

pobierz:

 

 

PDF - 0,3 MB

Status aktu prawnego:

obowiązujący

 

   

Data wejścia w życie:

11.02.2012 r.

     

Uwagi:

art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art.100-105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-e, art. 125 lit . g w zakresie uchylenia art. 114 ustawy, o której mowa w art. 125, oraz art. 125 pkt 13-16,wchodzą w życie z dniem 1 stycznia ,2013 r., art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4, i 6 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013, art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.


ROK 2011

 

2018

2017

2016

2015

   

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

 

Informacje oraz pliki pochodzą ze strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

oraz z serwisu informacyjnego Wydawnictwa Prawniczego "LEX"