W I A D O M O Ś Ć   D N I A

  

   

Drukuj wiadomość

22.09.2010 r.

 

 

Komunikat ze spotkania z Transportowym Dozorem Technicznym

  • Dnia 10 września 2010 roku w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli TDT, ITS, PISKP oraz STM.

    Celem spotkania było omówienie problemów związanych z wydawaniem poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w przypadku przedsiębiorców mających na stacjach urządzenia, które w minionych latach zostały poddane adaptacji powodującej rozszerzenie zakresu wykonywania badań na tych urządzeniach oraz dokumentów jakie należy posiadać i okazać na okoliczność dokonanej modernizacji oraz innych problemów związanych wydawaniem poświadczeń TDT.

    W trakcie spotkania przedstawiciele ITS podzielili się wątpliwościami dotyczącymi stosowania wymagań zawartych w § 14 ust. 7 i 8 bez uwzględnienia brzmienia § 19 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r., w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275). Rozmawiano również o procedurze certyfikacji uzupełniającej w przyszłości, w stosunku do urządzeń które dopiero zostaną poddane modernizacji technicznej.

    Stanowiska TDT nr TDT.TZ-702-1-1488/10, które sygnowane jest datą 2 września 2010 r. nie uwzględnia wniosków wynikających ze spotkania w dniu 10 września 2010 r. które zostały zgłoszone przez ITS. Patronat ITS nad SKP podjął działania mające na celu ustalenie jednoznacznej interpretacji właściwych przepisów Ministra Infrastruktury.


    Komunikat Transportowego Dozoru Technicznego z 2 września 20010 r.

 

źródło: Instytut Transportu Samochodowego