C E N T R A L N A   E W I D E N C J A   P O J A Z D Ó W   I   K I E R O W C Ó W   -   CEPiK

 

Współpraca programu PATRONAT z CEPiK 2.0 po 13.XI.2017
Aktualizację PROGRAMU udostępnimy 12.XI..
Będzie odpowiedni komunikat na stronach.

 

Procedura wdrożenia, telefony kontaktowe, więcej informacji...

 

 

Procedura weryfikacji połączenia SKP do środowiska produkcyjnego CEPiK2.0

 

ITS nie będzie brokerem, więcej informacji...

 

 

Gdzie mam wysłać sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej?

 

Wyślij sprawozdanie na adres:

Ministerstwo Cyfryzacji Departament Budżetu i Finansów

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 15 maja 2015 r. W dniu 15 maja 2015 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681), które wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015 r. Tym samym, z dniem 18 maja 2015 r. traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 852).

 

Rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541), która przewiduje pobieranie opłaty ewidencyjnej za wpisanie w prawie jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (art. 103 ust. 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

 

Zgodnie z art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 i 541) opłaty ewidencyjne, o których mowa w art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1 tej ustawy pobiera się od dnia 4 stycznia 2016 r.

 

Zatem przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681) odnoszące się do tych opłat stosuje się także od dnia 4 stycznia 2016 r. (§ 9 rozporządzenia).

 

Wpłat z tytułu pobrania opłaty ewidencyjnej należy dokonywać do 10 dnia miesiąca następującego za miesiąc poprzedni na konto:

 

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

BGK o/ Warszawa 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001

 

z odpowiednim dopiskiem

"CEPiK - opłata ewidencyjna - stacja kontroli pojazdów"

 

 

źródło: Portal internetowy CEPiK

         

Prezentacja dla SKP przedstawiona w Mikołajkach 21.10.2005 r., w trakcie konferencji organizowanej przez Instytut Transportu Samochodowego *)

31.10.2005  

 

pobierz:

PPT - 113 kB

 

*) Informacje pochodzą ze strony internetowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

www.cepik.gov.pl