W I A D O M O Ś Ć   D N I A

  

   

Drukuj wiadomość

13.09.2010 r.

 

 

Wyjaśnienie w sprawie rzekomej podwyżki opłat za rejestrację i badanie techniczne pojazdów


 • W związku z powtarzającymi się w mediach informacjami dotyczącymi rzekomej podwyżki opłat za rejestrację i badania techniczne pojazdów Ministerstwo Infrastruktury informuje:

  W projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego zawarte zostały propozycje maksymalnych opłat za rejestrację i badanie techniczne pojazdu, czy też homologację pojazdu, które nie stanowią o takiej podwyżce.
  Podawanie natomiast przez dziennikarzy propozycji maksymalnej wysokości omawianych opłat jako planowanej podwyżki rozmija się z prawdą i jest ewidentnym wprowadzeniem w błąd obywateli.


  Konieczność podania maksymalnej opłaty w akcie prawnym rangi ustawy w delegacjach do wydania rozporządzeń wykonawczych wynika z obowiązujących technik prawodawczych. Górne granice opłat określane są w taki sposób, aby w perspektywie lat nie trzeba było w tym zakresie zmieniać ustawy. Projekt ustawy jest w toku procedury legislacyjnej, a o jej ostatecznym kształcie zadecyduje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wysokość opłat za wydanie, przez organ rejestrujący, dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, a także wysokość opłaty za przeprowadzenie badania technicznego (czy też innych opłat) będzie regulowana w przyszłych rozporządzeniach, które będą musiały być przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

  Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż zasadą jaką kieruje się resort przy podwyższaniu opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych jest uwzględnianie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ta zasada będzie przez MI kontynuowana przy określeniu wysokości opłat w przyszłych rozporządzeniach wykonawczych, również wydanych do planowanej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego.

  Mając na uwadze, że obecnie wysokość opłaty wynosi za wydanie np.:
  – dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł;
  – kompletu nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł;
  – nalepki kontrolnej - 18,50 zł,
  to przy zastosowaniu w przyszłości powyżej wskazanej zasady przy podwyższaniu tych opłat, nie zostałaby osiągnięta maksymalna wysokość opłat zaproponowana w wytycznych do wydania rozporządzeń wykonawczych.

 

źródło: Ministerstwo Infrastruktury