W I A D O M O Ś Ć   D N I A

  

   

Drukuj wiadomość

02.06.2010 r.

 

 

Wdrożenie aplikacji dla Stacji Kontroli Pojazdów

 • Wdrożenie aplikacji, umożliwiającej przekazywanie przez SKP do SI CEPiK informacji o przeprowadzonych badaniach technicznych w trybie teletransmisji.

  W związku z planowanym masowym wdrożeniem aplikacji*, umożliwiającej przekazywanie przez SKP informacji o przeprowadzonych badaniach technicznych w trybie teletransmisji bezpośrednio do centralnej ewidencji pojazdów (CEP), bez pośrednictwa organów rejestrujących pojazdy, poniżej znajdziecie Państwo opis sposobu uzyskania dostępu do SI CEPiK oraz wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do realizacji przekazywania informacji o przeprowadzonych badaniach technicznych.
  Ponadto, w odnośnikach umieszczono szczegółowe informacje o wsparciu kierowanym do SKP i do producentów oprogramowania używanego w SKP, jak również informacje dotyczące zakresu danych przekazywanych za pomocą aplikacji z SKP do SI CEPiK, przy użyciu przyjętego schematu xsd. Polityka certyfikacji dla podmiotów zewnętrznych korzystających z Systemu Informatycznego CEPiK znajduje się tutaj.

  Obecnie, mając na uwadze jak najszybsze uzyskanie dostępu SKP do SI CEPiK możliwe jest przygotowanie i przesłanie, poniżej sprecyzowanego wniosku, co pozwoli zweryfikować jego poprawność oraz potwierdzić dane SKP w rejestrze jednostek uprawnionych.

  Procedura uruchomienia w SKP środowiska do przekazywania danych o wykonanych badaniach technicznych pojazdów z SKP do CEPiK w trybie bezpośredniej teletransmisji, przebiega zgodnie z poniższymi krokami:

  1.SKP występuje o dostęp do SI CEPiK poprzez wypełnienie i przesłanie w formie dokumentu papierowego wniosku o wygenerowanie certyfikatu dostępowego (zgodnie ze wzorem) na adres:

  Biuro Obsługi SKP
  Asseco Systems SA
  ul. Sienkiewicza 85/87
  90-057 Łódź


  Do pobrania:

  wniosek o wygenerowanie certyfikatu
  wzór wniosku
  instrukcja

  2.Wniosek jest weryfikowany pod względem formalnym (tj. podlega sprawdzeniu z właściwą ewidencją prowadzoną przez starostę/prezydenta). Ten krok procedury może wymagać pisemnego zwrócenia się MSWiA do właściwym miejscowo dla wnioskującego SKP starosty, co może spowodować dłuższy okres rozpatrywania wniosku. Natomiast w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wniosku następuje:

  a. dla podmiotu, który nie figuruje w ewidencji SKP właściwego miejscowo starosty/prezydenta – całkowite odrzucenie wniosku i zakończenie procedury,
  b. w przypadku błędów formalnych wniosku - przekazanie do wnioskującego SKP informacji o potrzebie ponownego wystąpienia o dostęp do SI CEPiK z poprawnym wnioskiem.

  3.Pozytywnie zakwalifikowany wniosek SKP o dostęp do SI CEPiK kierowany jest do Centrum Certyfikacji i Generowania Kluczy MSWiA w celu wygenerowania unikalnego certyfikatu dostępowego dla wnioskującego SKP.

  4.Do SKP wysyłane są dwie przesyłki:
  a. pierwsza, zawierająca kartę kryptograficzną z nagranym certyfikatem dostępowym SKP do SI CEPiK, czytnik kart kryptograficznych oraz nośnik CD zawierający instalator aplikacji do przekazywania do CEPiK informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów i komplet niezbędnej dokumentacji,
  b. druga, zawierająca PIN karty kryptograficznej konieczny do użycia certyfikatu dostępowego do SI CEPiK zapisanego na karcie oraz dane do konta portalowego (login i hasło)- umożliwiający w czasie późniejszej aktualizacji pobranie np. nowej wersji aplikacji dla SKP.

  5.Po otrzymaniu obu przesyłek opisanych w punkcie 4 SKP przystępuje do uruchomienia środowiska do przekazywania informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów do SI CEPiK.

  Mając na uwadze ułatwienie przedsiębiorcom wywiązanie się z nowych zobowiązań, MSWiA zagwarantowało w początkowym etapie wdrożenia dodatkowe wsparcie zarówno dla SKP, jak i niezależnych dostawców oprogramowania stosowanego tam do elektronicznej ewidencji wykonanych badań technicznych pojazdów. Dla stacji, które do dnia 31 lipca br. wystąpią do ze stosownym wnioskiem o wydanie certyfikatów (patrz pkt 1) zostanie zapewniona kompleksowa usługa wdrożeniowa. W jej ramach SKP otrzyma nieodpłatnie wspomniany wyżej zestaw kryptograficzny (karta i czytnik) oraz specjalną pomoc w uruchomieniu przygotowanego oprogramowania, niezbędnego w procesie przekazywania informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów. W przypadku przedłużenia okresu świadczenia wsparcia wdrożeniowego stosowna informacja zostanie zaktualizowana w tym artykule, dlatego prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się tutaj informacji.
  Po zakończeniu czasu trwania usług dodatkowego wsparcia, Stacje, które wystąpią z wnioskiem będą zobligowane zapewnić urządzenia po stronie jednostki oraz wykonać instalację na podstawie przekazanych przez MSWiA wymagań sprzętowych i instrukcji.

  W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z dedykowaną dla SKP linią wsparcia (Help Desk) pod telefonem (42) 29‑10‑420 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej cepik_portal@asseco-systems.eu

  Dodatkowo informuję, iż ze strony DEPiT MSWiA, prace koordynują Panowie Krzysztof Meszka i Jarosław Wymysłowski, dostępni pod numerem telefonu (22) 60‑28‑627 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skp@poczta.mswia.gov.pl. Prosimy jednak o kontakt z przedstawicielami DEPiT, nadzorującymi zadanie, tylko w przypadku uzasadnionej konieczności wynikającej np. z zastrzeżeń do obsługi po stronie Wykonawcy.

  (*) Masowe wdrożenie aplikacji rozpocznie się z chwilą podpisania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów przez Ministra Finansów.  więcej informacji: www.cepik.gov.pl

 

źródło: MSWiA Departament CEPiK